Johnny's Pageant Page

Home       Past Titleholders       Titleholders Gallery       1970's       1980's       1990's       2000's       2010's
Now & Then       Photobook       Articles       Miscellaneous       Crowning       Site Map       Links


L to R: Sammi CHEUNG, Toby CHAN, Lisa CH'NG
亞軍張秀文冠軍陳庭欣季軍莊思明

名次 / 獎項 編號 / 得獎者 代表香港參賽 獎項
香港小姐冠軍 13 陳庭欣 2010 國際中華小姐競選 
香港小姐亞軍 15 張秀文 2010 世界小姐競選

 

香港小姐季軍 5 莊思明  
國際親善小姐 13 陳庭欣  
最上鏡小姐 9 李雪瑩 2010 國際小姐競選 
旅遊大使獎 13 陳庭欣  
時尚目光獎 12 湯寶珍  
其他大會獎項 
最受現場觀眾喜愛佳麗 2 張莉莎  
現場最受歡迎佳麗 14 李俍嬿  
突出表現佳麗 10 馬鈞怡  

決賽﹕2010/08/01(紅磡香港體育館)
司儀﹕
曾志偉、陳百祥、王祖藍阮兆祥、李思捷
大會評判﹕
林大輝許漢忠張家輝虞茱迪熊黛林
最上鏡小姐評判﹕
余文樂何國鉦陳法拉劉心悠
外景拍攝地點﹕印度
親善訪問地點﹕新加坡

Miss Hong Kong 2010 Contestant Information            Contestant Portraits

MHK Dedication            The Reigning Queens

Crowning Shots        2009        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019